IMG_8271.JPG

Find Local Fruits and Vegetables!

Check out the following sellers along with many others at the farmers market, online, or at their farms to purchase specialty crops from local growers and producers!

¡Visite a los siguientes vendedores y a los demás en el mercado de agricultores, en línea o en sus granjas para comprar cultivos especiales de agricultores y productores locales!

Tìm thăm những thương nhân sau ở chợ nông sản, trên mạng, hay tại nông trại của họ để mua những cây trồng đặc sản từ những nông dân và người sản xuất tại địa phương.

_MG_7734.JPG

English:

Central Market:

Old Town Farm and Art Market

 • Every Saturday starting in April through October 8 A.M. - 1 P.M.

 • 835 E. 1st Street Wichita, KS

 

The market has the following vendors:

Meadowlark Farm

 • Offers peaches, apples, pumpkins, and strawberries

 • Method for purchase: at the market or pick-your-own at the farm

 • Farm location: 11249 SW 160th St, Rose Hill, KS

 • Check their Facebook page for more information!

 

Golden Prairie Farm

 • Offers fruit, vegetables, herbs, flowers, meat, etc.

 • Methods for purchase: at the market or online store

 • Farm location: 15914 SW 125th St, Sedgwick, KS

 • Find out more at https://www.goldenprairiefarm.com/

 

Tin Bucket Farm

 • Offers fruits and vegetables

 • Methods for purchase: at the market or CSA membership (produce subscription)

 • Farm location: 510 12th Ave, Inman, KS

 • Find out more at https://www.tinbucketfarms.com/

 

Victory Gardens

 • Offers fruits and vegetables

 • Methods for purchase: at the market

 • Check their Facebook page for more information!

 

Orie’s Farm Fresh

 • Offers 30 varieties of local garlic, along with other vegetables, herbs, etc.

 • Methods for purchase: at the market or online store

 • Farm location: 1805 North 119th Street West, Wichita, KS

 • https://www.oriesfarmfresh.com/

_MG_7754.JPG

Español:

Mercado Central:

Old Town Mercado de Agrícola y Arte

 • Todos los sábados desde abril hasta octubre de 8:00 A.M. - 1:00 P.M.

 • 835 E. 1st Street, Wichita, KS

 

El mercado cuenta con los siguientes vendedores:

Meadowlark Farm

 • Se ofrecen duraznos, manzanas, calabazas, y fresas

 • Cómo comprar: En el mercado o coséchelos en la granja

 • Dirección de la granja: 11249 SW 160th St, Rose Hill, KS

 • ¡Consulta su página de Facebook para obtener más información!

 

Golden Prairie Farm

 • Se ofrece fruta, verduras, hierbas, flores, carne, etc.

 • Cómo comprar: En el mercado o tienda en línea

 • Dirección de la granja: 15914 SW 125th St., Sedgwick, KS

 • Para obtener más información, consulte https://www.goldenprairiefarm.com/

 

Tin Bucket Farm

 • Se ofrece frutas y verduras

 • Cómo comprar: En el mercado o membresía CSA (suscripción de productos agrícolas)

 • Dirección de la granja: 510 12th Ave, Inman, KS

 • Para más información https://www.tinbucketfarms.com/

 

Victory Gardens

 • Se ofrecen frutas y verduras

 • Cómo comprar: En el mercado

 • ¡Consulte su página de Facebook para obtener más información!

 

Orie’s Farm Fresh

 • Se ofrecen 30 variedades de ajo local, junto con otras verduras, hierbas, etc.

 • Cómo comprar: En el mercado o en la tienda en línea

 • Dirección de la granja:1805 N 119th Street West, Wichita, KS

 • Para más información https://www.oriesfarmfresh.com/

_MG_7753.JPG

Tiếng Việt:

Chợ Trung Tâm:

Old Town Farm and Art Market

 • Mỗi thứ Bảy từ tháng Tư tới tháng Mười từ 8am giờ sáng tới 1pm giờ chiều.

 • Tại 835 E 1st Street Wichita, Kansas.

 

Chợ có những gian hàng sau:

Meadowlark Farm

 • Có bán đào, táo, bí đỏ, và dâu tây.

 • Phương thức thanh toán: thanh toán tại chợ hoặc tự chọn/hái tại nông trại.

 • Địa chỉ nông trại: 11249 SW 160th St, Rose Hill, KS

 • Xem trang Facebook để biết thêm thông tin.

 

Golden Prairie Farm

 • Có bán trái cây, rau củ, thảo mộc, hoa màu, thịt, v.v

 • Phương thức thanh toán: thanh toán tại chợ hoặc cửa hàng online.

 • Địa chỉ nông trại: 15914 SW 125th St, Sedgwick, KS

 • Để biết thêm thông tin chi tiết: https://www.goldenprairiefarm.com/

 

Tin Bucket Farm

 • Có bán trái cây và rau củ

 • Phương thức thanh toán: thanh toán tại chợ hoặc thành viên CSA

 • Địa chỉ nông trại: 510 12th Ave, Inman, KS

 • Thông tin thêm tại https://www.tinbucketfarms.com/

 

Victory Garden

 • Có bán trái cây và rau củ

 • Phương thức thanh toán: tại chợ

 • Xem trang Facebook để biết thêm thông tin.

 

Orie’s Farm Fresh

 • Có bán hơn 30 loại tỏi địa phương, cùng với những rau, củ, quả, và thảo mộc khác, v.v

 • Phương thức thanh toán: tại chợ hoặc cửa hàng online.

 • Địa chỉ nông trại: 1805 North 119th Street West, Wichita, KS.

 • Https://www.oriesfarmfresh.com/

IMG_8291.JPG